Algemene Voorwaarden
Centrum Job


1. Algemeen

1.1. Bij het aangaan van abonnementsovereenkomst (verder te noemen abonnement) wordt u Deelnemer van Centrum Job.

1.2. De voorwaarden hebben betrekking op alle abonnementsvormen van Centrum Job.
 

2. Voorwaarden

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Centrum Job en beheersen daarmee de rechtsverhouding tussen Centrum Job en u als deelnemer.

2.2. Centrum Job is gerechtigd de op het abonnement van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. Centrum Job zal het deelnemer hiervan tijdig op de hoogte brengen. De wijzigingen treden de eerstvolgende kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast. Indien een Deelnemer een voor hem nadelige wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn abonnement beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door Centrum Job te zijn ontvangen.
 

3. Abonnement

3.1. De Deelnemer is bekend met het feit dat hij zijn abonnement aangaat voor de afgesproken contractduur die ingaat vanaf de in de Overeenkomst vermelde ‘Ingangsdatum overeenkomst’.

3.2. Bij online inschrijving heeft u het recht om binnen 14 dagen na de dag van deze inschrijving aan Centrum Job mee te delen dat hij afziet van het abonnement, dit zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van reden. (Dit geldt niet voor andere vormen van inschrijving en/of indien er sprake is van een bedrijfsabonnement (hierna; “Bedrijfsabonnement”)).
Deze opzegging dient te geschieden conform hetgeen bepaald is in artikel 7.2 van deze algemene voorwaarden. Indien de 14de dag in het weekend valt of op een nationale feestdag, loopt de termijn van 14 dagen tot en met het einde van de eerst daaropvolgende werkdag.
Indien De Deelnemer binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van het abonnement, is Centrum Job gerechtigd om voor het aantal dagen dat De Deelnemer gebruik heeft kunnen maken van de faciliteiten van Centrum Job, kosten in rekening te brengen (inschrijfgeld en kosten voor de dagen dat reeds gebruik kon worden gemaakt van de faciliteiten van Centrum Job).

3.3. Het abonnement is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen.

3.4. Centrum Job behoudt zich het recht voor nieuwe leden bij inschrijving te vragen naar een identificatie bewijs van zorgverzekering.

3.5. Centrum Job zal gerechtigd zijn om op eender welk tijdstip identificatie van een Deelnemer te vragen teneinde na te gaan of de persoon die met de abonnementspas binnenkomt inderdaad de Deelnemer betreft.

 

4. Abonnementsgelden

4.1. Het abonnementsgeld wordt maandelijks via een automatische periodieke incasso afgeschreven. Deelnemer verleent hiertoe een machtiging.

4.3. De overeengekomen inschrijf- en administratiekosten dienen bij inschrijving aan Centrum Job te worden voldaan.

4.4. Centrum Job behoudt zich het recht voor om achterstallen te innen via automatische incasso.

4.5. Bij niet tijdige betaling is de Deelnemer zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum waarop de Deelnemer in verzuim is, worden alle voor de resterende duur van het abonnement verschuldigde termijnen opeisbaar en dienen deze binnen 30 dagen na opeisbaarheid door de Deelnemer aan Centrum Job te worden voldaan.
De Deelnemer kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van Centrum Job tot het moment dat zijn vervallen schuld is voldaan.

Centrum Job heeft het recht om haar verplichtingen op te schorten zolang de Deelnemer zijn verplichtingen niet nakomt. Nadat de Deelnemer aan zijn verplichtingen, te weten het betalen van alle achterstallige termijnen heeft voldaan, is Centrum Job gehouden haar verplichtingen uit de overeenkomst na te komen.

4.6. Indien Centrum Job dient over te gaan tot incasso van haar vordering op de Deelnemer, is de Deelnemer voorts de administratiekosten, (buitengerechtelijke) incassokosten en wettelijke rente verschuldigd.
De Deelnemer kan in dit geval geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van Centrum Job tot het moment dat zijn vervallen schuld in overeenstemming met de afspraken met het incassobureau is c.q. zal worden voldaan.

4.7. Alle prijzen zijn inclusief BTW. Centrum Job is te allen tijde gerechtigd om haar tarieven aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW.

4.8. Centrum Job is bevoegd om op 1 januari van elk kalenderjaar de abonnementsprijs te indexeren met maximaal 5%. Indien deze prijsverhoging wordt doorgevoerd gedurende de eerste 3 maanden vanaf de in de Overeenkomst vermelde ‘startdatum van het abonnement’, dan heeft de Deelnemer het recht om zijn abonnement met onmiddellijke ingang te ontbinden.

 

5. Privacy

5.1. Centrum Job verwerkt persoonsgegevens van de Deelnemer of een andere betrokkene op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

5.2. In de Privacyverklaring van Centrum Job wordt aangegeven welke gegevens door Centrum Job worden verwerkt, voor welke doeleinden wordt gedaan en hoe met persoonsgegevens wordt omgegaan.
Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens. De laatste versie van de Privacyverklaring wordt vermeld op de website.

 

6. Deelnemerspas

6.1. Deelnemer ontvangt, na ondertekening van de Overeenkomst, een abonnementspas. Deze pas blijft eigendom van Centrum Job en is strikt persoonlijk.

6.2. Het is alleen mogelijk om gebruik te maken van de oefenstations na het verkrijgen van toegang tot Centrum Job en het inloggen op de stations terminal met een geldige deelnemerspas

6.3. Centrum Job is bevoegd om bij misbruik van deze pas de Deelnemer de toegang te ontzeggen.

6.4. Verlies of diefstal van de abonnementspas dient direct aan Centrum Job te worden gemeld. Centrum Job zal de kosten van 15,00 euro voor een nieuwe pas in rekening brengen bij de Deelnemer.

 

7. Beëindiging of ontbinding abonnement

7.1. Abonnementen eindigen van rechtswege en zonder dat opzegging is vereist.

7.2. Tussentijds kunnen abonnementen alleen kosteloos worden beëindigd op medische gronden waarbij een medische verklaring of ander - ten genoegen van Centrum Job - deugdelijk bewijs vereist is.
In deze gevallen zijn aan de opzegging geen kosten verbonden.

7.3. Centrum Job mag de abonnementsovereenkomst ontbinden zonder ingebrekestelling of mededeling:

  1. als de Deelnemer niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan
  2. als de Deelnemer de machtiging tot automatische incasso intrekt en/of een bedrag storneert
  3. in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, schuldsanering of onder curatelestelling van de Deelnemer
  4. indien de Deelnemer de huisregels niet naleeft, dan wel indien de Deelnemer de toegang is geweigerd of ontzegd. Bij ontbinding van de overeenkomst worden alle voor de resterende duur van het abonnement verschuldigde termijnen opeisbaar
     

8. Opschorting (tijdelijk stopzetten)

8.1. In geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan met schriftelijke toestemming van Centrum Job het abonnement tijdelijk, tot een maximum van 6 maandelijkse termijnen worden opgeschort.
Dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk en vakantie.
Opschorting is alleen mogelijk na het overleggen van een medische verklaring of ander - ten genoegen van Centrum Job - deugdelijk bewijs.

8.2. Opschorting van het abonnement kan nooit met terugwerkende kracht.

8.3. De betalingsverplichting van de Deelnemer wordt opgeschort voor de daadwerkelijke duur van de opschorting. De einddatum van de abonnementsovereenkomst wordt verlengd met de duur van de daadwerkelijke opschorting.
 

9. Openingstijden

9.1. Centrum Job is bevoegd om de faciliteiten te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.

9.2 Deelnemers kunnen zeven dagen per week gebruik maken van de oefenstations tussen 05.00u en 22.00u.

9.3 Vanwege het gebruik van de oefenstations buiten de reguliere openingstijden, dienen deelnemers de Verklaring Aansprakelijkheid Verlengde Openingstijden te ondertekenen.

9.4 De reguliere openingstijden voor behandelingen zijn van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 17.30u.

9.5. Centrum Job is bevoegd de openingstijden tijdelijk of blijvend te wijzigen.

9.6. Centrum Job is bevoegd faciliteiten te sluiten voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. In deze gevallen wordt de einddatum van de abonnementen opgeschort dan wel wordt het abonnementsgeld gerestitueerd, dit uitsluitend naar de keuze van Centrum Job.


10. Klachten en Informatieverplichting

10.1. Veranderingen in de persoonlijke situatie van de Deelnemer (o.a. adres- of bankgegevens) dienen direct, schriftelijk, aan Centrum Job te worden doorgegeven.

10.2. Bij het niet (tijdig) doorgeven van deze wijzigingen en wanneer Centrum Job kosten dient te maken om de nieuwe (persoon)gegevens te achterhalen, zullen deze kosten in rekening worden gebracht aan de Deelnemer.

10.3. In geval van klachten met betrekking tot Centrum Job dient Deelnemer zich in eerste instantie te wenden tot de praktijkassistentes. De klacht kan ook worden ingediend via e-mail aan info@centrum-job.nl.

Indien het chiropractoren betreft kunt u eventueel ook uw klacht indienen bij de:
DCF (Dutch Chiropractic Federation), Rijnsingel 13 te 2987 SB  Ridderkerk
Klachten over leden van de DCF worden behandeld door de Stichting het Nationaal Register van Chiropractoren (SNRC), waarbij het bestuur van de SNRC zal optreden als klachtenfunctionaris.

Indien het fysiotherapeuten betreft kunt u eventueel ook uw klacht indienen bij het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), tel: 033 – 4672900 of e-mail: klachtenregeling@kngf.nl
 

12. Aansprakelijkheid

12.1. Centrum Job is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Centrum Job of haar leidinggevenden.

12.2. Iedere Deelnemer is zelf verantwoordelijke voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. De Deelnemer wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Noch Centrum Job, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen of persoonlijke bezittingen.
 

13. Huisregels

13.1. De Deelnemer is bekend met de Huisregels Centrum Job gehanteerde Huisregels.
Deelnemers dienen deze Huisregels te ondertekenen ondertekenen voor gelezen, begrepen en akkoord.
De Huisregels staan tevens vermeld op de website.
De Deelnemer is verplicht deze huisregels na te leven.

13.2. Centrum Job kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.
 

14. Slotbepalingen

14.1. Op alle door Centrum Job gesloten abonnementsovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

14.2. Overeenkomsten tussen De Deelnemer en Centrum Job kunnen alleen schriftelijk worden aangegaan en kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd.

14.3. Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is, blijven de overige bepalingen gelden.