MELDCODE SNRC
Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

 

Verantwoordelijkheid:
Vanuit de Stichting het Nationaal Register van Chiropractoren (SNRC) wordt aangegeven dat Register Chiropractoren verantwoordelijk zijn voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan hun cliënten.

Dat deze verantwoordelijkheid zeker ook aan de orde is in geval van dienstverlening aan cliënten die (vermoedelijk) te maken hebben met huiselijk geweld of kindermishandeling:

 • dat van Register Chiropractoren op basis van deze verantwoordelijkheid wordt verwacht dat zij in alle contacten met cliënten attent zijn op signalen die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling
 • dat zij effectief reageren op deze signalen;
 • dat de SNRC een meldcode wenst vast te stellen zodat de Register Chiropractoren weten welke stappen van hen worden verwacht bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling
 • dat de SNRC in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de Register Chiropractoren bij deze stappen ondersteunt
 • dat onder huiselijk geweld wordt verstaan: lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld, of bedreiging daarmee door iemand uit de huiselijke kring
  Hierbij wordt onder geweld verstaan: de fysieke, seksuele of psychische aantasting van de persoonlijke integriteit van het slachtoffer, daaronder ook begrepen ouderenmishandeling, vrouwelijke genitale verminking, huwelijksdwang en eergerelateerd geweld
  Tot de huiselijke kring van het slachtoffer behoren: (ex-) partners, gezinsleden, familieleden en huisvrienden
 • dat onder kindermishandeling wordt verstaan: iedere vorm van een voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel, daaronder ook begrepen eergerelateerd geweld, huwelijksdwang, vrouwelijke genitale verminking en het als minderjarige getuige zijn van huiselijk geweld tussen ouders en/of andere huisgenoten
 • dat onder Register Chiropractor in deze code wordt verstaan: chiropractor geregistreerd bij de SNRC, die in dit verband aan cliënten chiropractische zorg biedt
 • dat onder cliënt in deze code wordt verstaan: iedere persoon aan wie de Register Chiropractor zijn professionele diensten verleent

Hierbij in aanmerking nemend:

 • de Wet bescherming persoonsgegevens;
 • de Wet op de jeugdzorg, alsmede de komende Jeugdwet;
 • de Wet maatschappelijke ondersteuning

 

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling:

Noodsituaties:

Bij signalen die wijzen op acuut en zodanig ernstig geweld dat uw cliënt of zijn gezinslid daartegen onmiddellijke moet worden beschermd, kunt u meteen advies vragen bij Veilig Thuis, het Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling – 0800-2000.

In noodsituaties kunt u ook contact zoeken met de Raad voor de Kinderbescherming, crisisdienst Bureau Jeugdzorg of de Politie.

Deel A: Stappenplan bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling:

De twee wettelijke meldrechten voor huiselijk geweld en voor kindermishandeling bieden alle Register Chiropractoren met een beroepsgeheim, het recht om een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld te melden, ook als zij daarvoor geen toestemming hebben van hun cliënt.
 

Stap 1
In kaart brengen van signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling:

 • Breng de signalen die een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling bevestigen of ontkrachten in kaart en leg deze vast
 • Leg ook de contacten over de signalen vast, evenals de stappen die worden gezet en de besluiten die worden genomen
 • Beschrijf uw signalen zo feitelijk mogelijk. Worden ook hypothesen en veronderstellingen vastgelegd, vermeld dan uitdrukkelijk dat het gaat om een hypothese of veronderstelling.
 • Maak een vervolgaantekening als een hypothese of veronderstelling later wordt bevestigd of ontkracht
 • Vermeld de bron als er informatie van derden wordt vastgelegd
 • Leg diagnoses alleen vast als ze zijn gesteld door een bevoegde Register Chiropractor

Kindcheck:

 • Vraag uw cliënt of er minderjarige kinderen aan zijn zorg zijn toevertrouwd, in alle gevallen waarin zijn medische conditie of andere omstandigheden een risico vormen op een bedreiging in de ontwikkeling of de veiligheid van deze kinderen
 • Indien er kinderen zijn die van de cliënt afhankelijk zijn, leg dan in uw dossier vast:
  • het aantal en de leeftijd van de kinderen
  • of de cliënt de zorg voor de kinderen deelt met een (ex-) partner of met een andere volwassene

Oudersignalen:

 • Hebt u zelf geen contact met de kinderen van uw cliënt, legt dan uw eventuele ‘oudersignalen’ vast als de lichamelijke of geestelijke conditie of andere omstandigheden, een bedreiging kunnen vormen voor de veiligheid of de ontwikkeling van de kinderen die van de cliënt afhankelijk zijn
 • De stappen van de meldcode zijn ook van toepassing op deze ‘oudersignalen’
   

Stap 2
Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van Veilig Thuis, het Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (Tel. 0800-2000) of een deskundige op het gebied van letselduiding:

 • Bespreek de signalen met een deskundige collega. Vraag zo nodig ook advies aan Veilig Thuis, het Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling of aan een deskundige op het gebied van letselduiding, als er behoefte is aan meer duidelijkheid over (aard en oorzaak) van letsel

Advies bij specifieke vormen van geweld over mogelijke risico's van vervolgstappen:

Is er binnen uw instelling onvoldoende kennis aanwezig over de aanpak van specifieke vormen van geweld, zoals eergerelateerd geweld, huwelijksdwang, seksueel misbruik en vrouwelijke genitale verminking, vraag dan altijd advies aan Veilig Thuis, het Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling over uw vervolgstappen.

Dit advies is ook van belang om mogelijke veiligheidsrisico's van eventuele vervolgstappen zorgvuldig af te kunnen wegen.

Leg de uitkomsten van de collegiale consultatie en/of het gegeven advies vast in het cliëntdossier.
 

Stap 3
Gesprek met de cliënt:

 • bespreek de signalen met de cliënt
 • hebt u ondersteuning nodig bij het voorbereiden of het voeren van het gesprek met de cliënt, raadpleeg dan een deskundige collega en/of Veilig Thuis, het Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
 • leg de cliënt het doel uit van het gesprek
 • beschrijf de feiten die u hebt vastgesteld en de waarnemingen die u hebt gedaan;
 • nodig de cliënt uit om een reactie hierop te geven
 • om pas na deze reactie zo nodig met een interpretatie van hetgeen u hebt gezien, gehoord en waargenomen. In geval van vrouwelijke genitale verminking kunt u daarbij de Verklaring tegen meisjesbesnijdenis gebruiken


Het doen van een melding zonder dat de signalen zijn besproken met de cliënt, is alleen mogelijk als:

 • er concrete aanwijzingen zijn dat de veiligheid van de cliënt, die van u zelf, of die van een ander in het geding is, of zou kunnen zijn
 • als u goede redenen hebt om te veronderstellen dat de cliënt door dit gesprek het contact met u zal verbreken en dat de cliënt daardoor niet voldoende meer kan worden beschermd tegen het mogelijk geweld
   

Stap 4

Het wegen van het risico op en de aard van de ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling en bij twijfel altijd raadplegen Veilig Thuis, het Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling:

 • weeg op basis van de signalen, van het ingewonnen advies en van het gesprek met de cliënt het risico op huiselijk geweld of kindermishandeling. Weeg eveneens de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling
 • raadpleeg in geval van twijfel altijd (opnieuw) Veilig Thuis, het Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Zij bieden ondersteuning bij het wegen van het geweld en van de risico’s op schade en zij kunnen adviseren over vervolgstappen
   

Stap 5
Beslissen om zelf hulp te organiseren of melden en effecten blijven volgen.

Meent u, op basis van uw afweging in stap 4, dat u uw cliënt en zijn gezin redelijkerwijs voldoende tegen het risico op huiselijk geweld of op kindermishandeling kunt beschermen:

 • organiseer dan de noodzakelijke hulp
 • volg de effecten van deze hulp;
 • doe alsnog een melding als er signalen zijn dat het huiselijk geweld of de kindermishandeling niet stopt of opnieuw begint
   

Melden en bespreken met de cliënt

Kunt u uw cliënt niet voldoende tegen het risico op huiselijk geweld of op kindermishandeling beschermen of twijfelt u er aan of u voldoende bescherming hiertegen kunt bieden:

 • meld uw vermoeden bij Veilig Thuis, het Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
 • sluit bij uw melding zoveel mogelijk aan bij feiten en gebeurtenissen en geef duidelijk aan indien de informatie die u meldt (ook) van anderen afkomstig is
 • overleg bij uw melding met Veilig Thuis, het Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling wat u na de melding, binnen de grenzen van uw gebruikelijke werkzaamheden, zelf nog kunt doen om uw cliënt en zijn gezinsleden tegen het risico op huiselijk geweld of op mishandeling te beschermen
 • bespreek uw melding vooraf met uw cliënt (vanaf 12 jaar) en/ of met de ouder (als de cliënt nog geen 16 jaar oud is)
 • leg uit waarom u van plan bent een melding te gaan doen en wat het doel daarvan is
 • vraag de cliënt uitdrukkelijk om een reactie
 • in geval van bezwaren van de cliënt, overleg op welke wijze u tegemoet kunt komen aan deze bezwaren
 • is dat niet mogelijk, weeg de bezwaren dan af tegen de noodzaak om uw cliënt of zijn gezinslid te beschermen tegen het geweld of de kindermishandeling. Betrek in uw afweging de aard en de ernst van het geweld en de noodzaak om de cliënt of zijn gezinslid door het doen van een melding daartegen te beschermen
 • doe een melding indien naar uw oordeel de bescherming van de cliënt of zijn gezinslid de doorslag moet geven

Van contacten met de cliënt over de melding kunt u afzien:

 • als er concrete aanwijzingen zijn dat de veiligheid van de cliënt, die van u zelf, of die van een ander in het geding is, of zou kunnen zijn
 • als u goede redenen hebt om te veronderstellen dat de cliënt daardoor het contact met u zal verbreken


Verdeling van verantwoordelijkheden voor het zetten van de stappen en het beslissen over het al dan niet doen van een melding:

 • het zetten van de stappen van de meldcode en het besluit in stap 5 voor het al dan niet doen van een melding is de verantwoordelijkheid van de Register Chiropractor van wie, gelet op zijn taken en verantwoordelijkheden, verwacht wordt dat hij de stappen van de meldcode zet
   

Verantwoordelijkheden van de SNRC en de Register Chiropractoren:

Gelet op artikel 8 Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) en het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling draagt het bevoegd gezag van de SNRC er zorg voor dat:

 • er binnen de organisatie een meldcode beschikbaar is die voldoet aan de eisen van de wet
 • er binnen de organisatie bekendheid wordt gegeven aan het doel en de inhoud van de meldcode
 • regelmatig een aanbod wordt gedaan van trainingen en andere vormen van deskundigheidsbevordering zodat Register Chiropractoren voldoende kennis en vaardigheden ontwikkelen en ook op peil houden voor het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling en voor het zetten van de stappen van de code
 • de meldcode wordt opgenomen in het inwerkprogramma van nieuwe medewerkers
 • er voldoende deskundigen beschikbaar zijn die de Register Chiropractoren kunnen ondersteunen bij het signaleren en het zetten van de stappen van de code
 • de meldcode aansluit op de werkprocessen binnen de organisatie
 • de werking van de meldcode regelmatig wordt geëvalueerd en dat zo nodig acties in gang worden gezet om de kennis en het gebruik van de meldcode te bevorderen